icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بازنمایی
نمایشگاه گروهی

2 ارديبهشت تا 20 ارديبهشت 1401

بازنمایی

نمایشگاه گروهی نقاشی و عکس با عنوان «بازنمایی»، به مرور تصویر زن در هنر معاصر ایران از دیدگاه فمنیستی، اختصاص دارد.

bktop