حراجی ها

 • حسین بهزاد

  حسین بهزاد

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  حسین بهزاد

  1309 | پادشاهی با یک روحانی گفتگو می‌کند 45 × 30.5 سانتی‌متر

  ساتبیز لندن

  شماره‌ی اثر 65 £8,000 - £12,000

  1309 | پادشاهی با یک روحانی گفتگو می‌کند 45 × 30.5 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 65 £8,000 - £12,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 20 خردا روز حراجی: چهارشنبه، 21 خرداد 5 روز تا گشایش
  ساتبیز لندن
 • ابوالحسن خان غفاری کاشانی

  ابوالحسن خان غفاری کاشانی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ابوالحسن خان غفاری کاشانی

  پرتره‌ای از ناصرالدین‌شاه قاجار 32 × 20.8 سانتی‌متر

  ساتبیز لندن

  شماره‌ی اثر 64 £10,000 - £15,000

  پرتره‌ای از ناصرالدین‌شاه قاجار 32 × 20.8 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 64 £10,000 - £15,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 20 خردا روز حراجی: چهارشنبه، 21 خرداد 5 روز تا گشایش
  ساتبیز لندن
 • منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

  منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

  1383 | مقدس برجسته 100 × 100 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 32 £100,000 - £200,000

  1383 | مقدس برجسته 100 × 100 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 32 £100,000 - £200,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • منوچهر یکتایی

  منوچهر یکتایی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  منوچهر یکتایی

  1355 | طبیعت بی‌جان 87 × 122 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 33 £30,000 - £50,000

  1355 | طبیعت بی‌جان 87 × 122 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 33 £30,000 - £50,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • منوچهر یکتایی

  منوچهر یکتایی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  منوچهر یکتایی

  1331 | دسته گل 47 × 41 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 34 £10,000 - £15,000

  1331 | دسته گل 47 × 41 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 34 £10,000 - £15,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • ناصر اویسی

  ناصر اویسی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ناصر اویسی

  اصفهان 55 × 88 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 35 £4,000 - £6,000

  اصفهان 55 × 88 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 35 £4,000 - £6,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • مارکو گریگوریان

  مارکو گریگوریان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  مارکو گریگوریان

  1339 | بدون عنوان 143 × 85 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 36 £15,000 - £25,000

  1339 | بدون عنوان 143 × 85 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 36 £15,000 - £25,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • ناصر عصار

  ناصر عصار

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ناصر عصار

  1345 | غروب مه‌آلود 147 × 89 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 37 £15,000 - £20,000

  1345 | غروب مه‌آلود 147 × 89 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 37 £15,000 - £20,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • مرتضی سازگار

  مرتضی سازگار

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  مرتضی سازگار

  جی. 1-64 شماره 1 86 × 66 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 38 £6,000 - £10,000

  جی. 1-64 شماره 1 86 × 66 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 38 £6,000 - £10,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • مرتضی سازگار

  مرتضی سازگار

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  مرتضی سازگار

  1344 | سی11-65 شماره 1 صورتی 102 × 61 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 39 £6,000 - £10,000

  1344 | سی11-65 شماره 1 صورتی 102 × 61 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 39 £6,000 - £10,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • سهراب سپهری

  سهراب سپهری

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سهراب سپهری

  1349 | بدون عنوان 86 × 120 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 40 £80,000 - £120,000

  1349 | بدون عنوان 86 × 120 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 40 £80,000 - £120,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • مسعود عربشاهی

  مسعود عربشاهی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  مسعود عربشاهی

  1372 | طلسم قهوه‌ای و طلایی 71 × 57 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 41 £4,000 - £6,000

  1372 | طلسم قهوه‌ای و طلایی 71 × 57 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 41 £4,000 - £6,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • مسعود عربشاهی

  مسعود عربشاهی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  مسعود عربشاهی

  طلسم آبی و زرد 75 × 55 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 42 £4,000 - £6,000

  طلسم آبی و زرد 75 × 55 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 42 £4,000 - £6,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • سیراک ملکونیان

  سیراک ملکونیان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سیراک ملکونیان

  1349 | زحل 185 × 305 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 69 £15,000 - £25,000

  1349 | زحل 185 × 305 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 69 £15,000 - £25,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • سیراک ملکونیان

  سیراک ملکونیان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سیراک ملکونیان

  1349 | بدون عنوان 26 × 70 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 70 £4,000 - £6,000

  1349 | بدون عنوان 26 × 70 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 70 £4,000 - £6,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • سیراک ملکونیان

  سیراک ملکونیان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سیراک ملکونیان

  1356 | چشم‌انداز آبستره قهوه‌ای 61 × 45 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 71 £1,500 - £2,500

  1356 | چشم‌انداز آبستره قهوه‌ای 61 × 45 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 71 £1,500 - £2,500

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • سیراک ملکونیان

  سیراک ملکونیان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سیراک ملکونیان

  1349 | چشم‌انداز آبستره سبز 66 × 46 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 72 £1,500 - £2,500

  1349 | چشم‌انداز آبستره سبز 66 × 46 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 72 £1,500 - £2,500

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • فرهاد مشیری

  فرهاد مشیری

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  فرهاد مشیری

  1384 | کاسه‌ ورق طلا و سبزرنگ 150 × 150 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 73 £50,000 - £100,000

  1384 | کاسه‌ ورق طلا و سبزرنگ 150 × 150 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 73 £50,000 - £100,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • محمد احصایی

  محمد احصایی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  محمد احصایی

  گلزار 128 × 182 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 74 £30,000 - £50,000

  گلزار 128 × 182 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 74 £30,000 - £50,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن
 • اردشیر محصص

  اردشیر محصص

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  اردشیر محصص

  1359 | روز مادر 41 × 31 سانتی‌متر

  بونهامز لندن

  شماره‌ی اثر 75 £3,000 - £5,000

  1359 | روز مادر 41 × 31 سانتی‌متر

  شماره‌ی اثر 75 £3,000 - £5,000

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 2 تا 22 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 22 خرداد 6 روز تا گشایش
  بونهامز لندن