icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آپر کات
امین اکبری - نمایشگاه فردی

21 مرداد تا 5 شهريور 1400

آپر کات

عکس‌های چیدمان از متین جامعی

در این نمایشگاه

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

45 × 30سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

50 × 50سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

40 × 40سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

40 × 30سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

30 × 20سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

50 × 40سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

24 × 19سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

24 × 19سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

45 × 35سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

45 × 35سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

60 × 60سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

60 × 80سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

25 × 19سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

70 × 50سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

150 × 100سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

50 × 50سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

40 × 60سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

60 × 120سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

80 × 120سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

80 × 50سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

30 × 20سانتی‌متر

Amin Akbari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

امین اکبری

30 × 20سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop