icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
به ما نگاه کنید
مهشید نوشیروانی - نمایشگاه فردی

19 ارديبهشت تا 13 خرداد 1400

به ما نگاه کنید

از شما برای بازدید از نمایشگاه عکس‌های مهشید نوشیروانی با عنوان «به ما نگاه کنید» دعوت می‌کنیم.

مهشید نوشیروانی متولد ۱۳۲۹ در تهران، دانش‌آموخته عکاسی مستند دانشگاه ییل است. عکس‌هایی که در این نمایشگاه می‌بینیم در سال‌ ۵۷ در کارخانه‌های مختلفی مانند مالیبل و زیرمجموعه‌های مارگارین از جمله خروس‌نشان و خلیج گرفته شده و اولین‌بار سال ۱۳۵۸ در مرکز هنری باغ فردوس با عنوان «کار و کارگر» به نمایش در آمده‌اند. لحن صمیمی دوربین در این عکس‌ها کاری سهل و ممتنع را به انجام رسانده: فراهم کردن مجالی برای آنکه کارگران حضور خود را با آن نگاه‌های راسخ‌شان رو به دوربین یادآور شوند. شرایط سخت کاری، لباس‌های فرم بی‌قواره، بدن‌های تحلیل‌رفته در کاری تکراری، جوانی‌های از دست رفته یا رویاهایی که احتمالا هرگز محقق نشدند همه و همه در این عکس‌ها مشهودند بی‌آنکه نشانی از ضعف و التماس در عکس‌ها باشد. آنها فقط وادارمان می‌کنند بنگریم.

در این نمایشگاه

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

23 × 34سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

34 × 23سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

52 × 70سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

23 × 34سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

52 × 70سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

23 × 34سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

34 × 23سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

Mahshid Noushiravani, Untitled, 1979, 0
1358 | بدون عنوان

مهشید نوشیروانی

26 × 35سانتی‌متر

bktop