زردها بیهوده قرمز نشدند

داوود امیری - نمایشگاه فردی

24 بهمن تا 5 اسفند 1399
زردها بیهوده قرمز نشدند

عکس های داود امیری واقعگرایی عکس را تا مرز شاعرانگی انتزاعی گسترش می دهند. او از پس مسافتی دور به چشم اندازی که پیش چشم گشوده، نگاه می کند، وچنان به عناصر طبیعت نزدیک می شود که پیوسته نشانی از نور را در عکس های خود پی می گیرد . نور درکارهای او سوای آنکه اساس ابزار فناورانه ثبت دقیقه های شاعرانه است، نیز شهودی برآمده از مواجهه با طبیعت است، نشانه ای از نقش نمادین دیرپای نور به مثابه امید به گشایش و رهایی، در فرازین نگاه به ظلمت و نومیدی دارد.

زردها بیهوده قرمز نشدند

در این نمایشگاه

محله

کریمخان

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze