منیر شاهرودی فرمانفرمایان: آینه ‌ها و طراحی‌ها (1394-1382)

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان - نمایشگاه فردی

10 بهمن تا 16 اسفند 1399
منیر شاهرودی فرمانفرمایان: آینه ‌ها و طراحی‌ها (1394-1382)
منیر شاهرودی فرمانفرمایان: آینه ‌ها و طراحی‌ها (1394-1382)

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze