امان

نمایشگاه گروهی

24 بهمن تا 22 اسفند 1399
امان

نمایش حاضر زاییده نگاه به امری تامل برانگیز در میان نیازهای انسانی می باشد. این امر نیازی است که "آبراهام مازلو"- پدر روان شناسی انسان گرا- در ایده سلسله مراتب نیازها در "هرم مازلو" در سال 1943 میلادی به عنوان دومین نیاز انسان -امنیت- مطرح می کند. آنچه در اینجا این نیاز را از میان انواع آن متمایز نموده و دستمایه اصلی نمایش موجود می سازد, گزاره فردی هر هنرمند از مقوله"امنیت" در مسیر آفرینش او و نحوه ابراز بصری اوست. به راستی خالق هر اثر هنری در بازتاب و تبیین "امان یابی" به چه می اندیشد؟و یا چگونه رسوخ امنیت در او سبب بازشکوفایی هرباره وی می شود؟///‎ راضیه ایرانپور/پرهام پیوندی/شادی سعیدی/مریم قزوینه/نویسا صیادیان/پریا فرخی/آیدا روزبیانی/حنانه جالو/سایه منصور/سمانه یوسفی

امان

در این نمایشگاه

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze