icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حال استمراری - نمایش آنلاین
نمایشگاه گروهی

16 مهر تا 11 آذر 1399

حال استمراری - نمایش آنلاین

لینک: https://sumac.space/

هنرمندان

در این نمایشگاه

Timo Nasseri, DAZ007, 2018, 0
1397 | دی. ای. زد.۰۰۷

تیمو ناصری

210 × 140 × 4.5سانتی‌متر

Timo Nasseri, DAZ0010, 2016, 0
1395 | دی. ای. زد.۰۰۱۰

تیمو ناصری

275 × 158 × 4.5سانتی‌متر

Timo Nasseri, DAZ0022, 2018, 0
1397 | دی. ای. زد.۰۰۲۲

تیمو ناصری

275 × 158 × 4.5سانتی‌متر

Timo Nasseri, DAZ0034, 2018, 0
1397 | دی. ای. زد.۰۰۳۴

تیمو ناصری

275 × 158 × 4.5سانتی‌متر

Timo Nasseri, DAZ0044, 2018, 0
1397 | دی. ای. زد.۰۰۴۴

تیمو ناصری

275 × 158 × 4.5سانتی‌متر

Timo Nasseri, DAZ0051, 2018, 0
1397 | دی. ای. زد.۰۰۵۱

تیمو ناصری

275 × 158 × 4.5سانتی‌متر

Timo Nasseri, DAZ0046, 2018, 0
1397 | دی. ای. زد.۰۰۴۶

تیمو ناصری

275 × 185 × 4.5سانتی‌متر

Timo Nasseri, The Order of Everything, 0, 0
ترتیب قرارگیری همه چیز

تیمو ناصری

Timo Nasseri, The Order of Everything, 0, 0
ترتیب قرارگیری همه چیز

تیمو ناصری

Timo Nasseri, The Order of Everything, 0, 0
ترتیب قرارگیری همه چیز

تیمو ناصری

Timo Nasseri, The Order of Everything, 0, 0
ترتیب قرارگیری همه چیز

تیمو ناصری

Timo Nasseri, The Order of Everything, 0, 0
ترتیب قرارگیری همه چیز

تیمو ناصری

Taha Heydari, Finalists, 2019, 0
1398 | فینالیست‌ها

طاها حیدری

249 × 213سانتی‌متر

Taha Heydari, Backscatter, 2020, 0
1399 | بَک اِسکَتر

طاها حیدری

183 × 167.6سانتی‌متر

Taha Heydari, Miss Iran 1975, 2019, 0
1398 | زن روز 1354

طاها حیدری

274 × 213سانتی‌متر

Taha Heydari, Miss Iran at the Airport, 2020, 0
1399 | زن روز در هواپیما

طاها حیدری

182 × 152سانتی‌متر

Taha Heydari, Miss Iran, 2018, 0
1397 | زن روز

طاها حیدری

152.4 × 122سانتی‌متر

Taha Heydari, Diviner, 2019, 0
1398 | غواص

طاها حیدری

180.3 × 172.7سانتی‌متر

Taha Heydari, Monarchy, 2020, 0
1399 | سلطنت

طاها حیدری

282 × 248سانتی‌متر

bktop