icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاهده - نمایش آنلاین
امین شجاعی - نمایشگاه فردی

9 خرداد تا 26 خرداد 1399

مشاهده - نمایش آنلاین

با همکاری پروژه‌های پادمان

در حالت کلی قلمروی فیزیکی که در آن زندگی می‌کنیم را «طبیعت» نامیده‌اند. انسان به عنوان موجودی با قوه‌ی اندیشه، همواره نیاز دارد برای زیست خود، پیرامونش را «مشاهده» کند و در جریان زمان برای نسبت و تعامل با آن تعریف داشته باشد. برداشت او از طبیعت، از دوران کهن تا به امروز به دلایل گوناگون تغییر کرده است که یکی از آن‌ها مسئله‌ی میزان تسلط طرفین بر یکدیگر بوده است. موضوع «تغییر» به «ماده» و کارکرد آن در این سیر هم ارتباط دارد. با در نظر گرفتن این کلیدواژگان و مسئله‌ی تغییر در جنبه‌های مختلف، ارتباط انسان و محیط هم درگیر یک تقابل مستمر می‌شود. بنابراین تلاش برای مشاهده و بازبینی نسبت‌هایی که می‌تواند به روند بهتر زیست کمک کند، یک نیاز به نظر می‌رسد. البته پرداختن به مسئله‌ی تعریف از یک زیست بهتر هم می‌تواند در درون همین مسیر وجود داشته باشد. پروژه‌ی حاضر امین شجاعی از این دست تلاش‌ها و مطالعه‌ها برای پرداختن به طبیعت است.

در این نمایشگاه

Amin Shojaie, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

65 × 65سانتی‌متر

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

65 × 65سانتی‌متر

Amin Shojaie, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

امین شجاعی

65 × 65سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop