اولین بار من

نمایش گروهی ویدئوآرت

9 خرداد تا 27 تير 1399
اولین بار من

نمایشگاه تولیدات مشترک ویدئو آرت فکتوری تی‌تی

نمایشگاه‌گردان: آسیه سلیمیان

هنرمندان

اولین بار من

محله

شریعتی

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze