icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
/زندگی/خاموش/
نمایشگاه گروهی

2 آذر تا 23 آذر 1397

/زندگی/خاموش/

"طبیعت بی‌جان" نقاشی از اشیای بی‌جان نیست. اشیا نه تنها به خودی‌خود زنده‌اند بلکه زندگی‌ها بر تن آن‌ها رسوب کرده است؛ آن‌ها برشی از زندگی‌نامه‌‌ی آدم‌ها و ماجرای دوران‌ها هستند. یعنی خودشان هستند و فراتر از خودشان. شاید نباید still life را «طبیعت بی‌جان» ترجمه کرد. چنین درکی مانع از دریافت روح و "زندگی خاموش" اشیا است.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Ahmad Amin Nazar, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

احمد امین نظر

122 × 96سانتی‌متر

Amin Jadidi, Untitled, 2010, 0
1389 | بدون عنوان

امین جدیدی

32 × 39سانتی‌متر

Amin Jadidi, Untitled, 2010, 0
1389 | بدون عنوان

امین جدیدی

42 × 33سانتی‌متر

Amin Jadidi, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

امین جدیدی

33 × 35سانتی‌متر

Akram Mahmoudi, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

اکرم محمودی

35 × 25سانتی‌متر

Iman Afsarian, Untitled, 1999, 0
1378 | بدون عنوان

ایمان افسریان

65 × 70سانتی‌متر

Jahangir Shahdadi, Untitled, 1985, 0
1364 | بدون عنوان

جهانگیر شهدادی

40 × 60سانتی‌متر

Hoseinali Zabehi, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

حسینعلی ذابحی

60 × 50سانتی‌متر

Hoseinali Zabehi, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

حسینعلی ذابحی

60 × 50سانتی‌متر

Rasoul Akbarlou, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

رسول اکبرلو

32 × 61سانتی‌متر

Rasoul Akbarlou, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

رسول اکبرلو

42 × 65سانتی‌متر

Rasoul Akbarlou, Untitled, 2016, 0
1395 | بدون عنوان

رسول اکبرلو

27 × 48سانتی‌متر

Shohreh Mehran, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

شهره مهران

50 × 70سانتی‌متر

Shohreh Mehran, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

شهره مهران

50 × 70سانتی‌متر

Shahla Hosseini, Untitled, 1990, 0
1369 | بدون عنوان

شهلا حسینی

50 × 60سانتی‌متر

Ali Beheshti, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

علی بهشتی

36 × 22سانتی‌متر

Ali Beheshti, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

علی بهشتی

36 × 22سانتی‌متر

Ali Peyjam, Untitled, 1967, 0
1346 | بدون عنوان

علی پی‌جم

60 × 85سانتی‌متر

Ali Peyjam, Untitled, 1963, 0
1342 | بدون عنوان

علی پی‌جم

60 × 85سانتی‌متر

Ali Peyjam, Untitled, 1960, 0
1339 | بدون عنوان

علی پی‌جم

60 × 85سانتی‌متر

Ali Peyjam, Untitled, 1963, 0
1342 | بدون عنوان

علی پی‌جم

90 × 125سانتی‌متر

Ali Peyjam, Untitled, 1962, 0
1341 | بدون عنوان

علی پی‌جم

90 × 125سانتی‌متر

Ali Peyjam, Untitled, 1965, 0
1344 | بدون عنوان

علی پی‌جم

60 × 85سانتی‌متر

Ali Golestaneh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

علی گلستانه

50 × 70سانتی‌متر

Masoumeh Mozaffari, Untitled, 2009, 0
1388 | بدون عنوان

معصومه مظفری

150 × 100سانتی‌متر

bktop