icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زمانی از آنِ خود
حامد صحیحی - نمایشگاه فردی

6 مهر تا 18 مهر 1397

زمانی از آنِ خود

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، همه چیز خیلی سریع در حال اتفاق افتادن است و همه می‌دانند که همه چیز خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. چیزها مدام در حرکت‌اند، از میان پوسته‌ها، دیوارها، لایه‌ها، نام‌ها، مرزها و اشکال، به جزئی از دیگری تبدیل می‌شوند، تغییرش می‌دهند و تعریف‌اش می‌کنند. درون‌اش را بیرون‌اش را و مرز مابین بیرون و درون‌اش را زمان مسئول همه چیز است. مدام در حرکت، مشغول به هم ریختن همه چیز، مشغول متلاشی کردن همه چیز، ساختن همه چیز، خالی کردن و پر کردن همه چیز مشغول متلاشی کردن من، ساختن من، خالی کردن من و پر کردن من همدست کردن من با خودش، پر و خالی شدنم را ثبت کردم، متلاشی شدنم را و ساخته شدنم را تکه‌ای از او را از آن خودم کردم.

در این نمایشگاه

Hamed Sahihi, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

حامد صحیحی

Hamed Sahihi, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

حامد صحیحی

نمای چیدمان

bktop