نازادی

نمایشگاه گروهی

25 خرداد تا 12 تير 1397
نازادی

نمایشگاه «نازادی» به معرفی آثار پانزده هنرمند جوان می‌پردازد، با هدف واکاوی و پرسشگری پیرامون مسائل جامعهی امروز ایران. کارکرد اصلی این رویداد خارج از چارچوب حاکم بر عرصهی هنر است که فروش حرف اول را در آن میزند.

این نمایشگاه تلاشی است برای برقرای ارتباط میان هنر و جامعهای که در یکی از بحرانیترین نقاط دنیا جای دارد. هنری که از گذشتهگرایی به دور است، میکوشد ضرورت وجود خود را اثبات کند و شرایط و بودنش را به جامعهای که خاستگاهش بوده است ربط دهد. هنر میتواند فراسوی جنبههای تزئینی (دکوراتیو) یا انتزاعی، در فرهنگسازی یک ملت سهم بزرگی داشته باشد تا از این رهگذر هم جوابگوی نیاز جامعه باشد و هم کمتر بازیچه و ابزار گمانهزنی اقتصادی یک گروه کوچک باشد.

نمایشگاه‌گردان: شهرام انتخابى، آسيه سليميان

هنرمندان

نازادی

محله

کریمخان

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze