icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خراب خوره
نمایشگاه گروهی

18 خرداد تا 27 خرداد 1403

خراب خوره

بیانیه‌ی نمایش:

عروسک‌ها، خود، جان‌دارانند.

هر کس بخواهد میان آن‌ها و جنبندگان از حيث زنده بودن، تمایزی ببیند، هم او، به سرعت دچار تردید و حیرت می‌شود.
آن هنرمندِ ناشناسِ نخستین که از نبات یا خشت یا استخوان، پیکره‌ای ساخت، به عروسک جان داده است تا هنوز... 

نمایشگاه «خراب‌خُوره»
مهمان عروسک‌های اسرارآمیزی است که جان و کارکرد دارند!

نمایشگاه‌گردان: امیرحسین پورابراهیم

bktop