icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
طبیعت سیال

الهام حیدری

- نمایشگاه فردی

28 ارديبهشت تا 13 خرداد 1403

طبیعت سیال

بیانیه‌ی نمایش:

اگر جستجو اساس هر خلقی باشد، من در جستجوی شور زندگی در طبیعتم. نقاشی‌هایم با طبیعت گره خورده‌ و از ناخودآگاهم رنگ گرفته‌اند. 

با شروع هر کار دنیای جدیدی پیش رویم باز می‌شود که همراه است با لکه ها و رنگ‌هایی که در لحظه و فی‌البداهه بر روی کاغذ یا بوم گذاشته می‌شود و مرا درون خود می‌کشاند و به بازی دعوت می‌کند. با عناصر همراه می‌شوم، جابجایشان می‌کنم و در نهایت به مطلوبم می‌رسم.

بداهگی و یافتن تعادل بصری بن‌مایه‌ی کارهاست و رنگ ابزاری است برای بازنمایی احساس و ناخودآگاه.

گاه رسیدن به مطلوب زمان می‌برد، حتی مرا به قعر ناامیدی می‌کشاند اما شوق رسیدن مرا پیش می‌برد.

نقاشی برایم نوعی بازی عقل و احساس است. عقل از احساس رنگ می‌گیرد و احساس از عقل نظام می‌پذیرد و کار با کشش حس و هدایت عقل پیش می‌رود.

در این نمایشگاه

Elham Heydari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

الهام حیدری

30 × 30سانتی‌متر

Elham Heydari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

الهام حیدری

30 × 39سانتی‌متر

Elham Heydari, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

الهام حیدری

30 × 40سانتی‌متر

bktop