icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
طراحی‌ها
قاسم حاجی‌زاده - نمایشگاه فردی

1 روز تا پایان

31 فروردين تا 4 خرداد 1403

طراحی‌ها

نمایش آثار قاسم حاجی‌زاده با عنوان «طراحی‌ها» از 31 فروردین تا 4 خرداد در مدار موازی برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 2012, 0
1391 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

70 × 99.5سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 2012, 0
1391 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

99.5 × 22.5سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 2012, 0
1391 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

99.5 × 70سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

35.5 × 43سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

35.5 × 43سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

45.5 × 60.5سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

35.5 × 56سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

42 × 29.5سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop