icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هراس و هوس
قاسم حاجی‌زاده - نمایشگاه فردی

31 فروردين تا 24 ارديبهشت 1403

هراس و هوس

نمایش آثار قاسم حاجی‌زاده با عنوان «هراس و هوس» از 31 فروردین تا 24 اردیبهشت در گالری اُ برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

50 × 65سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 2009, 0
1388 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

56 × 41سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 1987, 0
1366 | بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

41 × 56سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Qajari Woman, 2000, 0
1379 | زن قاجاری

قاسم حاجی‌زاده

160 × 130سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

قاسم حاجی‌زاده

62 × 49سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Chamkhaleh Sea, 0, 0
دریای چمخاله

قاسم حاجی‌زاده

180 × 210سانتی‌متر

Ghasem Hajizadeh, Marriage, 2000, 0
1379 | ازدواج

قاسم حاجی‌زاده

130 × 97سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop