icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پوشیده از رنگ‌ها
شادی یوسفیان - نمایشگاه فردی

23 فروردين تا 22 ارديبهشت 1403

پوشیده از رنگ‌ها

نمایش آثار شادی یوسفیان با عنوان «پوشیده از رنگ‌ها» از 23 فروردین تا 22 اردیبهشت در گالری ادوکارتسی برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Shadi Yousefian, Obscured by Colors 5, 2024, 0
1402 | پوشیده از رنگ ۵

شادی یوسفیان

81.28 × 116.84سانتی‌متر

Shadi Yousefian, Obscured by Colors 3, 2024, 0
1402 | پوشیده از رنگ ۳

شادی یوسفیان

81.28 × 116.84سانتی‌متر

Shadi Yousefian, Obscured by colors 9, 2024, 0
1402 | پوشیده از رنگ ۹

شادی یوسفیان

81.28 × 116.84سانتی‌متر

Shadi Yousefian, Obscured by Colors 15, 2024, 0
1402 | پوشیده از رنگ ۱۵

شادی یوسفیان

96.52 × 96.52سانتی‌متر

Shadi Yousefian, Obscured by colors 19, 2024, 0
1402 | پوشیده از رنگ ۱۹

شادی یوسفیان

96.52 × 96.52سانتی‌متر

Shadi Yousefian, Obscured by colors 21, 2024, 0
1402 | پوشیده از رنگ ۲۱

شادی یوسفیان

96.52 × 96.52سانتی‌متر

bktop