icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زمین جدید

سیاوش حاتم

- نمایشگاه فردی

12 اسفند 1402 تا 14 فروردين 1403

زمین جدید

نمایش آثار سیاوش حاتم با عنوان «زمین جدید» از 12 اسفند تا 14 فروردین در گالری فرمنت برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Siavash Hatam, The Sound of Freedom, 0, 0
صدای آزادی

سیاوش حاتم

150 × 400سانتی‌متر

Siavash Hatam, The Sound of Freedom, 0, 0
صدای آزادی

سیاوش حاتم

150 × 400سانتی‌متر

Siavash Hatam, Today's Poem, 0, 0
شعر امروز

سیاوش حاتم

182 × 282سانتی‌متر

Siavash Hatam, Storm of Happines, 0, 0
طوفان خوشبختی

سیاوش حاتم

190 × 500سانتی‌متر

Siavash Hatam, The Cosmic Dance, 0, 0
رقص کیهانی

سیاوش حاتم

84 × 150سانتی‌متر

bktop