icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
با این وجود...

فریبا فرقدانی

- نمایشگاه فردی

27 بهمن تا 11 اسفند 1402

با این وجود...

نمایش آثار فریبا فرقدانی با عنوان «با این وجود...» از 27 بهمن تا 11 اسفند در گالری نیان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Fariba Farghadani, Untitled, 2015, 0
1394 | بدون عنوان

فریبا فرقدانی

155 × 90سانتی‌متر

Fariba Farghadani, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

فریبا فرقدانی

95 × 75سانتی‌متر

Fariba Farghadani, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

فریبا فرقدانی

90 × 7?سانتی‌متر

bktop