icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
«پروژه‌ی ۲۱» -۱۱
بهاره بابایی - نمایشگاه فردی

13 بهمن تا 24 بهمن 1402

«پروژه‌ی ۲۱» -۱۱

نمایش آثار بهاره بابائی با عنوان «پروژه‌ی ۲۱» -۱۱ از 13 بهمن تا 24 بهمن در پروژه‌های 009821 برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Bahareh Babaei, Bears Are Playing, 2023, 0
1402 | خرس‌ها بازی می‌کنند

بهاره بابایی

20 × 20سانتی‌متر

Bahareh Babaei, The Moon Between Clouds, 2023, 0
1402 | ماه بین ابرها

بهاره بابایی

20 × 20سانتی‌متر

Bahareh Babaei, Night Candles, 2023, 0
1402 | شمع‌های شب

بهاره بابایی

40 × 30سانتی‌متر

Bahareh Babaei, Twilight, 2023, 0
1402 | گرگ و میش

بهاره بابایی

100 × 120سانتی‌متر

Bahareh Babaei, Conversation, 2022, 0
1401 | گفتگو

بهاره بابایی

100 × 120سانتی‌متر

Bahareh Babaei, Torn Papers, 2023, 0
1402 | کاغذهای پاره‌شده

بهاره بابایی

140 × 170سانتی‌متر

Bahareh Babaei, Green Apples, 2023, 0
1402 | سب‌های سبز

بهاره بابایی

59 × 42سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop