icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مکنون
سعیده میقانی - نمایشگاه فردی

6 بهمن تا 20 بهمن 1402

مکنون

نمایش آثار سعیده میقانی با عنوان «مکنون» از 6 بهمن تا 20 بهمن در گالری نیان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Saeedeh Mighani, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سعیده میقانی

28 × 18سانتی‌متر

Saeedeh Mighani, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

سعیده میقانی

28 × 18سانتی‌متر

Saeedeh Mighani, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سعیده میقانی

28 × 18سانتی‌متر

Saeedeh Mighani, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سعیده میقانی

28 × 18سانتی‌متر

Saeedeh Mighani, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سعیده میقانی

20 × 28سانتی‌متر

Saeedeh Mighani, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سعیده میقانی

28 × 20سانتی‌متر

Saeedeh Mighani, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سعیده میقانی

11.5 × 15سانتی‌متر

bktop