icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کشور تماشاچی‌ها

بهرام شیردل

- نمایشگاه فردی

6 بهمن تا 24 بهمن 1402

کشور تماشاچی‌ها

نمایش آثار بهرام شیردل با عنوان «کشور تماشاچی‌ها» از 6 بهمن تا 24 بهمن در پروژه‌های 009821 برگزار می‌شود.

نمایشگاه‌گردان: رضا عابدینی

در این نمایشگاه

Bahram Shirdel, Black Stuff, 0, 0
1402 | چیزهای سیاه

بهرام شیردل

70 × 100سانتی‌متر

Bahram Shirdel, Perspective Naturali, 0, 0
چشم‌انداز طبیعی

بهرام شیردل

70 × 200سانتی‌متر

Bahram Shirdel, Axonometric Naturali, 0, 0
آکسونومتری طبیعی

بهرام شیردل

70 × 100سانتی‌متر

Bahram Shirdel, Foreground-Background, 0, 0
پیش‌زمینه-پس‌زمینه

بهرام شیردل

70 × 100سانتی‌متر

Bahram Shirdel, Circle..., 0, 0
دایره

بهرام شیردل

70 × 100سانتی‌متر

Bahram Shirdel, The Country of Spectators, 0, 0
کشور تماشاگران

بهرام شیردل

110 × 116سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop