icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کرشندو
بیتا فیاضی - نمایشگاه فردی

1 روز تا پایان

6 بهمن تا 11 اسفند 1402

کرشندو

نمایش آثار بیتا فیاضی با عنوان «کرشندو» و همکاریِ گروه «این کاهوتس» و به کیوریتوری ولی محلوجی از 6 بهمن تا 11 اسفند در مدار موازی برگزار می‌شود.

نمایشگاه‌گردان: ولی محلوجی

در این نمایشگاه

Bita Fayyazi, Untitled, 2024, 0
1402 | بدون عنوان

بیتا فیاضی

58 × 153 × 74سانتی‌متر

Bita Fayyazi, Untitled, 2024, 0
1402 | بدون عنوان

بیتا فیاضی

175 × 80 × 55سانتی‌متر

Bita Fayyazi, Untitled, 2024, 0
1402 | بدون عنوان

بیتا فیاضی

181 × 85 × 73سانتی‌متر

Bita Fayyazi, Untitled, 2024, 0
1402 | بدون عنوان

بیتا فیاضی

52 × 172 × 52سانتی‌متر

Bita Fayyazi, Untitled, 2024, 0
1402 | بدون عنوان

بیتا فیاضی

176 × 96 × 62سانتی‌متر

Bita Fayyazi, Dog, 2024, 0
1402 | سگ

بیتا فیاضی

86 × 125 × 27سانتی‌متر

Bita Fayyazi, Howl, 0, 0
زوزه بکش

بیتا فیاضی

103 × 34 × 35سانتی‌متر

Bita Fayyazi, Untitled, 2024, 0
1402 | بدون عنوان

بیتا فیاضی

105 × 130 × 98سانتی‌متر

Bita Fayyazi, Wing, 0, 0
بال

بیتا فیاضی

200 × 50 × 10سانتی‌متر

Bita Fayyazi, D O G, 2020, 0
1399 | سگ

بیتا فیاضی

94 × 32 × 94سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop