icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تناظُر یک به یک

داوود درا

- نمایشگاه فردی

6 بهمن تا 24 بهمن 1402

تناظُر یک به یک

بیانیه‌ی نمایش:

تناظر یک به یک ایده آرمانشهر در تمام مناسباتش در سطحی دیگر از سطح جاری قرائت می‌شود و فاصله خود را نسبت به آنچه که هست، در خواست آرمان‌هایی متعالی تعریف می‌کند (فاصله‌گیری از وضعیت کنونی) این ایده خود را در شرایط برقراری کامل آرمان‌ها، ابدی و جاوید می‌داند.

بنابر این خواست این وضعیت آرمانی، میل به انتقال از وضعیت کنونی به وضعیت دیگر است؛ در جهتی که رو به ارتفاع دارد.

ستونی بالاتر از وضعیت جاری و پایین تر از نقطه‌ای که تمام آرمان‌ها در آن محقق می‌‍شود و حفظ آن مشروط به تحمل باری است که از سر به بدنه و از بدنه به پایه و از پایه به سطح، انتقال می‌یابد.

bktop