icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دیوها و گل‌ها و دیگران
محمود ساکی - نمایشگاه فردی

22 دى تا 3 بهمن 1402

دیوها و گل‌ها و دیگران

نمایش آثار محمود ساکی با عنوان «دیوها و گل‌ها و دیگران» از 22 دی تا 3 بهمن در پروژه‌های 009821 برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

100 × 70سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2014, 0
1393 | بدون عنوان

محمود ساکی

42 × 29.7سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

100 × 70سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2015, 0
1394 | بدون عنوان

محمود ساکی

42 × 29.7سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

100 × 70سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

100 × 70سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2014, 0
1393 | بدون عنوان

محمود ساکی

42 × 29.7سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2015, 0
1394 | بدون عنوان

محمود ساکی

42 × 29.7سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

100 × 70سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

70 × 100سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

70 × 100سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

100 × 70سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

100 × 70سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

100 × 70سانتی‌متر

Mahmoud Saki, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمود ساکی

42 × 29.7سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop