icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آب و هوا

علی فاضلی

- نمایشگاه فردی

8 دى تا 19 دى 1402

آب و هوا

نمایش انفرادی علی فاضلی با عنوان «آب‌وهوا» از تاریخ 8 تا 19 دی ماه 1402 در پروژه‌های 009821 برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Ali Fazeli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی فاضلی

50 × 70سانتی‌متر

Ali Fazeli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی فاضلی

46.5 × 68سانتی‌متر

Ali Fazeli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی فاضلی

70 × 50سانتی‌متر

Ali Fazeli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی فاضلی

44 × 49سانتی‌متر

Ali Fazeli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی فاضلی

18.5 × 41سانتی‌متر

Ali Fazeli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی فاضلی

26 × 41سانتی‌متر

Ali Fazeli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی فاضلی

27.5 × 41سانتی‌متر

Ali Fazeli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی فاضلی

27.5 × 41سانتی‌متر

Ali Fazeli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی فاضلی

18.5 × 28سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop