icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
امکان بودن
نمایشگاه گروهی

8 دى تا 22 دى 1402

امکان بودن

بیانیه‌ی نمایش:

در بی کران هستی، همه چیز در تغییر و تحول است. این تغییرات اجتناب‌ناپذیر و دگرگونی پیاپی، در ذهن بیننده، انگاره‌ای پدید می آورد و آنسوی وضعیت موجود، موقعیت متفاوتی می‌سازد. یک موقعیت که امکان بودن در لحظه جدید را فراهم می‌کند.

در گستره زمانی مشخص، تنها برش کوتاهی از این سیر دگرگونی و تغییر مشاهده و درک می شود، زیرا ماندگاری در این وضعیت پایدار نیست و میل به تغییر در زمان و مکان دیگری، تصاویر، مفاهیم، و درکی نو می آفریند.

ادراک‌ ما از این جهان موازی میان خیال و واقعیت ملموس ناشی از تقابل تجربیات درونی، آرزوها، و ناخودآگاه از سویی و تغییرات محیطی و مسائل اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر است.

نمایشگاه‌گردان: صادق باقری

هنرمندان

  • -  الهه حسینی
  • -  بهاره خدائی انارکی
  • -  مریم طالبی
  • -  آناهیتا طیبی

در این نمایشگاه

Anahita Tayebi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

آناهیتا طیبی

Elahe Hosseini, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

الهه حسینی

Bahareh Khodaei Anaraki, Revolted, 0, 0
شوریده

بهاره خدائی انارکی

Maryam Talebi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مریم طالبی

bktop