icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ابهامات ناشی از اتفاقات قبل از امروز

امین نائینی

- نمایشگاه فردی

8 دى تا 22 دى 1402

ابهامات ناشی از اتفاقات قبل از امروز

بیانیه‌ی نمایش:

ایرانی‌زاده‌ای که در مرکز زیسته و شکل یافته.

جایی برای تجمیع فرهنگ‌های گوناگون ایرانی و بستر رویدادها.

امین امانت‌دار عصر ترجمه است و شگفت‌زده‌ی دانش هنرمندان مدرنیست.///

بدرستی می‌داند کجاست و چه می‌خواهد آثارش نه از پیرامون ما، بل از آنچه در اوست زایش می‌یابد.

رنگ‌ها، اشکال، نور و سایه روشن و آدم‌ها در ذهن او پردازش می‌یابد.

ذهنی زیبا و دیدنی، گاهی عشق و دوست داشتن و از دست دادن، قسمتی جداناپذیر از آبی های اوست و تجمل و اشرافیت که ذهن او را رها نمی‌کند، در تنهایی‌های او سیاه جلوه‌گر است.

گیاهانی که نوید رویش است، بین ماندن و رفتن، میان درها قرار دارد، انسان عصر ما را تجلی می‌دهد.

او تنهاست و تنهایی بخش جداناپذیر انتخاب اوست.

چراغ‌ها که نقشی در روشنایی جایی ندارند باور او از معجزه است.

آدم‌های او بین بودن و رفتن در سکون‌اند و انتظار ما را رها نمی‌کند.

جمشید حقیقت‌شناس

در این نمایشگاه

Amin Naeini, Hello Mr. Hockney, 0, 0
سلام آقای هاکنی

امین نائینی

180 × 130سانتی‌متر

Amin Naeini, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

امین نائینی

130 × 90سانتی‌متر

Amin Naeini, Father, 0, 0
پدر

امین نائینی

200 × 140سانتی‌متر

Amin Naeini, Eternity and a Day, 0, 0
ابدیت و یک روز

امین نائینی

50 × 70سانتی‌متر

Amin Naeini, Sorrow Before Departure, 0, 0
اندوه پیش از رفتن

امین نائینی

50 × 70سانتی‌متر

Amin Naeini, A Waiting of Arrival of the Specified One, 0, 0
در انتظار ورود شخص مورد نظر

امین نائینی

50 × 70سانتی‌متر

Amin Naeini, Reception from Another Room, 0, 0
پذیرایی از اتاق دیگر

امین نائینی

150 × 100سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop