icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کنار و میان
غزاله هدایت - نمایشگاه فردی

1 دى تا 15 دى 1402

کنار و میان

بیانیه‌ی نمایش:

کنار و میان کشمکش بیرون و درون قاب‌ است، کشمکش خط افق است و خط‌های درون، کشمکش انتزاع ابر و آب‌ است و تجسم رنگ‌شان.

کشمکش ژرفای چشم‌انداز و نزدیکی سطح کاغذ. 

در این نمایشگاه

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

32 × 47سانتی‌متر

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

32 × 47سانتی‌متر

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

32 × 47سانتی‌متر

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

32 × 47سانتی‌متر

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

32 × 47سانتی‌متر

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

32 × 47سانتی‌متر

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

32 × 47سانتی‌متر

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

70 × 100سانتی‌متر

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

32 × 47سانتی‌متر

Ghazaleh Hedayat, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

غزاله هدایت

70 × 100سانتی‌متر

bktop