icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دونقطه میان هیچ

شیرین آزادی

- نمایشگاه فردی

1 دى تا 15 دى 1402

دونقطه میان هیچ

«دونقطه میان هیچ» نمایش انفرادی شیرین آزادی، از تاریخ  ۱ تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ در گالری ژاله برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Shirin Azadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

شیرین آزادی

120 × 100سانتی‌متر

Shirin Azadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

شیرین آزادی

180 × 160سانتی‌متر

Shirin Azadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

شیرین آزادی

120 × 100سانتی‌متر

Shirin Azadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

شیرین آزادی

200 × 200سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop