icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تا سر حد حماقت خوشبینانه

شهگل صفرزاده

- نمایشگاه فردی

17 آذر تا 1 دى 1402

تا سر حد حماقت خوشبینانه

بیانیه‌ی نمایش:

روابط میان افراد به واسطه نشنیدن خود، یکدیگر و جهانی که در آن زندگی می‌کنند، مخدوش شده و درواقع گفت‌و‌گو از دست رفته‌است یا دست کم مبهم و پیچیده‌ شده و سادگی گذشته را ندارند؛ امروزه روابط انسانی آلوده به نقاب‌ها و دروغ‌هایی شده که آن‌ها را باور می‌کنیم، به آن‌ها لبخند می‌زنیم و بیشتر مواقع به نگرانی و رنج و درد دیگران نمی‌رسیم.

در تصور من آدم‌ها هر روز دورتر می‌شوند و هویت و جنسیت آن‌ها مبهم‌تر می‌شود. در عین حال من برای خودم دیالوگ‌هایی را با آن‌ها متصور می‌شوم؛ در جایی که دیگر هیچ نیست و چیزیباقی نمانده‌است. من خواسته یا ناخواسته دریافتم از آدم‌ها و روابط را در چنین فضایی به تصاویر نقاشی‌هایم تحمیل می‌کنم.

شه‌گل صفرزاده

در این نمایشگاه

Shahgol Safarzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

شهگل صفرزاده

100 × 70سانتی‌متر

Shahgol Safarzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

شهگل صفرزاده

70 × 100سانتی‌متر

Shahgol Safarzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

شهگل صفرزاده

29 × 40سانتی‌متر

Shahgol Safarzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

شهگل صفرزاده

12 × 17سانتی‌متر

Shahgol Safarzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

شهگل صفرزاده

40 × 29سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop