icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ریشه در آب

مرضیه صفرزاده

- نمایشگاه فردی

5 آبان تا 19 آبان 1402

ریشه در آب

بیانیه‌ی نمایش:

گیاهان موجود در محیط زندگی من، همواره برایم منبع الهام و پرسش بوده‌اند. زمانی که به ریشه‌های معلق در آب نگاه می‌کنم یا به ریشه‌های جستجوگر در خاک فکر می‌کنم، انگار موجودی مجسم می‌شود که همچون انسان در پی زندگی، ارتباط با جهان و تاثیر و تأثرات آن است؛ گاهی هدفمند و گاه سرگردان، گاهی در تعامل با دیگری و گاه تنها.

در این مجموعه به بازنمایی ترکیب‌های مختلف ریشه‌های معلق در آب گیاهان پرداخته‌ام، زیرا پیچیدگی‌ها و در هم تنیدگی آن‌ها برای من همچون روابط اجتماعی انسان امروزی است. فرم‌هایی با انحناها و در هم پیچیدگی‌هایی که گاه یادآور فضاهای خوشایندی چون رقص هستند و گاه خشن و عبوس از تنهایی انسان امروز سخن می‌گویند.

مرضیه صفرزاده

در این نمایشگاه

Marzieh Safarzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مرضیه صفرزاده

100 × 100سانتی‌متر

Marzieh Safarzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مرضیه صفرزاده

70 × 50سانتی‌متر

Marzieh Safarzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مرضیه صفرزاده

24.5 × 31.5سانتی‌متر

Marzieh Safarzadeh, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مرضیه صفرزاده

100 × 100سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop