icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هر داستان ما هستیم
درویش فخر - نمایشگاه فردی

25 مهر تا 9 آذر 1402

هر داستان ما هستیم

گالری لیلا هلر، نمایش انفرادی درویش فخر را با عنوان «هر داستان ما هستیم» از 25 مهر تا اواخر دی در شهر نیویورک برگزار می‌کند.

در این نمایشگاه

Darvish Fakhr, We Were Together, 2023, 0
1402 | ما با هم بودیم

درویش فخر

48.26 × 38.1سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Follow Your Instincts, 2023, 0
1402 | از غرایز خود پیروی کنید

درویش فخر

24 × 28سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Not Alone, 2023, 0
1402 | تنها نیست

درویش فخر

50 × 40سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

درویش فخر

20 × 20سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Every Story Is Us, 2023, 0
1402 | هر داستان ما هستیم

درویش فخر

50 × 40سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Melting Snow, 2023, 0
1402 | آب شدن برف

درویش فخر

79 × 58سانتی‌متر

Darvish Fakhr, MLK, 2023, 0
1402 | ام ال کی

درویش فخر

60 × 60سانتی‌متر

Darvish Fakhr, AL, 2023, 0
1402 | ای ال

درویش فخر

60 × 60سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Teacher (Self Port.), 2023, 0
1402 | معلم (خود انگاره)

درویش فخر

60 × 60سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Seek the Spirit, 2023, 0
1402 | روح را جستجو کن

درویش فخر

118 × 92سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Here Now, 2023, 0
1402 | اکنون اینجا

درویش فخر

40 × 60سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Be Your Note, 2023, 0
1402 | یادداشت‌ خود باش

درویش فخر

51 × 41سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Lake II, 2023, 0
1402 | دریاچه ۲

درویش فخر

50 × 70سانتی‌متر

Darvish Fakhr, Not Your, 2022, 0
1401 | مال تو نییست

درویش فخر

Darvish Fakhr, No Man’s Land, 2018, 0
1397 | سرزمین هیچ مردی

درویش فخر

Darvish Fakhr, Thermals TBV, 2022, 0
1401 | مواد حرارتی تی بی وی

درویش فخر

bktop