icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ادیسه
منیژه حجازی و پریسا حجازی

28 مهر تا 12 آبان 1402

ادیسه

بیانیه‌ی نمایش:

مجموعه حاضر، اُدیسه نام گرفت، اشاره به سفر طولانی و پرماجرای ما که در آن داستان‌های پرپیچ و خم بر روی طومارهایی از پارچه به روایت درآمده تا لمس و پذیرش هرچه بیشتر و عمیقتر ابعاد و همزمانی اتفاقی رویدادها را منعکس نماید.

تجربه شرایط نازیسته، ما را با جنبه های مثبت و منفی وجودمان مواجه نمود. در تب و تابی که جنبه هذیانی پیدا کرد و مجال بروز به بسیاری از خصیصه‌های شخصی ما را داد. از عادات و شیوه معمول زندگی گسستیم و در تقابل با ترس‌های وجودی قرار گرفتیم که غلبه بر این ترس‌ها از مهمترین بخش‌های مقابله با وضعیت جدید بود.
اُدیسه ما همانقدر که داستان تلاش و مشقت و خشونت است قصه پایداری و امید هم هست. بازیافتن کرامت انسانی حتی به قیمت سفر به آخر جهان.

خواهران حجازی

هنرمندان

در این نمایشگاه

Hejazi Sisters, The Owl Sang in the Hanging Garden, 2023, 0
1402 | جغد در باغ معلق می‌خواند

خواهران حجازی

76 × 56سانتی‌متر

Hejazi Sisters, Magnetic Fields, 2023, 0
1402 | میدان مغناطیسی

خواهران حجازی

70 × 100سانتی‌متر

Hejazi Sisters, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

خواهران حجازی

Hejazi Sisters, Order Walked in the Greek Alley, 2022, 0
1401 | نظم در کوچه یونان می‌رفت

خواهران حجازی

100 × 70سانتی‌متر

Hejazi Sisters, The Scent of Rose, 2022, 0
1401 | عطر گل سرخ

خواهران حجازی

100 × 70سانتی‌متر

Hejazi Sisters, Us, 2023, 0
1402 | ما

خواهران حجازی

320 × 240سانتی‌متر

Hejazi Sisters, Even Brighter Days, 2023, 0
1402 | روزهای روشن‌تر

خواهران حجازی

76 × 56سانتی‌متر

Hejazi Sisters, A Garden of Voices, 2022, 0
1401 | باغی از صدا

خواهران حجازی

100 × 70سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop