icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در خود
رضا قویها و پگاه بهادر

31 شهريور تا 14 مهر 1402

در خود

نمایش آثار رضا قویها و پگاه بهادر با عنوان «در خود» از ۳۱ شهریور تا ۱۴ شهریور در زیرزمین دستان برگزار می‌شود.

هنرمندان

  • -  پگاه بهادر
  • -  رضا قویها

در این نمایشگاه

Pegah Bahador, Confronting Candles, 2020, 0
1399 | مقابله با شمع

پگاه بهادر

30 × 42سانتی‌متر

Pegah Bahador, The Half-Read Book, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

پگاه بهادر

15 × 21سانتی‌متر

Pegah Bahador, Midsummer Trees, 2019, 0
1398 | درختان نیمه‌تابستان

پگاه بهادر

15 × 21سانتی‌متر

Pegah Bahador, Point of View of A Dinner, 2020, 0
1399 | نقطه نظر یک شام

پگاه بهادر

100 × 70سانتی‌متر

Pegah Bahador, Dining Table in the Dead of the Night, 2021, 0
1400 | میز ناهار خوری در تاریکی شب

پگاه بهادر

50 × 70سانتی‌متر

Pegah Bahador, Dining Table in the Early Morning, 2020, 0
1399 | میز ناهار خوری در صبح زود

پگاه بهادر

50 × 70سانتی‌متر

Pegah Bahador, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

پگاه بهادر

Pegah Bahador, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

پگاه بهادر

Pegah Bahador, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

پگاه بهادر

Reza Ghaviha, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

رضا قویها

Reza Ghaviha, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

رضا قویها

15 × 21سانتی‌متر

Reza Ghaviha, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

رضا قویها

10.5 × 15سانتی‌متر

Reza Ghaviha, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

رضا قویها

10.5 × 15سانتی‌متر

Reza Ghaviha, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

رضا قویها

10.5 × 9سانتی‌متر

Reza Ghaviha, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

رضا قویها

15 × 10.5سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop