icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تنیده ز دل بافته ز جان

سارا سلیمانی قشقایی

- نمایشگاه فردی

17 شهريور تا 31 شهريور 1402

تنیده ز دل بافته ز جان

نمایش آثار سارا سلیمانی قشقایی با عنوان «تنیده ز دل بافته ز جان» از ۱۷ شهریور تا ۳۱ شهریور در پروژه‌های آران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

Sara Soleymani Ghashghayi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

سارا سلیمانی قشقایی

نمای چیدمان

bktop