icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اسب‌های بی سوار

محمدهادی فدوی

- نمایشگاه فردی

10 شهريور تا 4 مهر 1402

اسب‌های بی سوار

بیانیه‌ی نمایش:

اسب‌های بی‌سوار موضوع اصلی نقاشی‌های محمدهادی فدوی در نمایشگاه پیش رو است. نقاشی‌های هنرمند، الهامی مستقیم از هنر سنتی ایرانی است که پس از چندین قرن از زاویه با نگرشی نو جانی تازه گرفته‌اند. آثار هنرمند در طی چند دهه از نقطه‌نگاری‌ آغاز و سپس در نقوش غزال و پرندگان و ... تکامل یافته تا در دوره‌های اخیر با شیوه‌ها و تکنیک‌های متنوع به پختگی و زیبایی کنونی رسیده است.///

در آثاری که پیش روی مخاطب گشوده شده، اسب‌های رنگارنگ در حرکتی را می‌یابیم که در کنار دیگر نمادهایی چون درختان سرو و سایر نقش‌مایه‌های ایرانی، در تکنیکی چندلایه از ترکیب طراحی دستی در زمینه تا مرکب و رنگ فراهم آمده‌اند.

هدف نمایشی از سنت و مدرنیته روی قاب یک اثر هنری به منظور بیان زیبایی و اهمیت هنر قدیمی مینیاتور ایرانی با نگرشی روزآمد شده و جدید است که هویت فرهنگ غنی و تاریخ را در محتوا دارد.

در این نمایشگاه

Mohammad Hadi Fadavi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدهادی فدوی

200 × 65سانتی‌متر

Mohammad Hadi Fadavi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدهادی فدوی

200 × 140سانتی‌متر

Mohammad Hadi Fadavi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدهادی فدوی

200 × 200سانتی‌متر

Mohammad Hadi Fadavi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدهادی فدوی

160 × 120سانتی‌متر

Mohammad Hadi Fadavi, The Lady and Horse, 2022, 0
1401 | بانو و اسب

محمدهادی فدوی

100 × 100سانتی‌متر

Mohammad Hadi Fadavi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدهادی فدوی

180 × 130سانتی‌متر

Mohammad Hadi Fadavi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدهادی فدوی

120 × 50سانتی‌متر

Mohammad Hadi Fadavi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدهادی فدوی

200 × 140سانتی‌متر

Mohammad Hadi Fadavi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدهادی فدوی

180 × 130سانتی‌متر

Mohammad Hadi Fadavi, Siavash Passing Through the Fire, 0, 0
گذر سیاوش از آتش

محمدهادی فدوی

130 × 150سانتی‌متر

bktop