icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رُسته از خاک
نمایشگاه گروهی

3 شهريور تا 14 شهريور 1402

رُسته از خاک

بیانیه نمایش:

‌‌‌در این مجموعه، تولید معنا در گرو برقراری ارتباط بین حواس مختلف است، به ویژه حس بویایی که در ادراک نقاشی با حس بینایی (در تبادر مفهوم گل) گره می‌خورد.

این ارتباط گردشی بین امر نمادین شده (در این مجموعه گل) و نمادین کننده (مخاطب و نقاش) است. در فرآیند نمادین‌سازی، گل با حرکت از معنا در عالمِ واقع، در روند دیده شدن توسط نقاش و مخاطب؛ به سوی معناهایی نوین، متکثر و بی پایان برده می‌شود و ما را به آزادی در خوانش و ادراک نسبت به مفهوم گل دعوت می‌نماید.

زندگیِ تصاویر(در پهنۀ تخیل ذهنی و یا پهنۀ نقاشی) حاصل یک بار زیست آن‌ها در زندگی حقیقی و بار دیگر ادراک آن‌ها از ورای تصویر است. ادراکی که از طریق بازسازی، ممکن می‌شود.

برای مخاطب مسیرهای معنایی در این مجموعه، از طریق مادۀ واقعی گل، مادۀ تخیلی گل و فشردگی این دو در رنگ، فرم، خطوط موازی و منحنی عبور کرده و گشایشی به سوی جهان است: جهانی که با دیدن گل در نقاشی، یک بار دیگر در خود (مخاطب) درک کرده و این ادراک امتزاجی از حس بویایی و بینایی است.

سهراب احمدی

bktop