icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تجدید

نسرین نجفی

- نمایشگاه فردی

27 مرداد تا 6 شهريور 1402

تجدید

بیانیه نمایش:

تجدید

روزانه با انبوهی از پسماندها مواجهیم که روزگاری برای ساختشان هزینه‌های بسیاری شده است؛ هزینه‌ای که از بستر طبیعت انجام شده و بر گستره‌ی صنعت نشسته است.

کارماده‌ی این مجموعه به طور خالص متشکل از مواد پسماندی ست.

موادی که در کارگاهم تولید می‌شد را بدون دخالت رنگ یا سایر ابزارهای نقاشی به مفهوم مورد نظرم تبدیلشان می‌کردم.

این نقاشی‌ها ادای دینی ست به طبیعت با وجود انبوه پسماندهایی که روزانه روانه‌اش می‌کنیم.

نسرین نجفی

در این نمایشگاه

Nasrin Najafi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

نسرین نجفی

32 × 28سانتی‌متر

Nasrin Najafi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

نسرین نجفی

25 × 23سانتی‌متر

Nasrin Najafi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

نسرین نجفی

35 × 80سانتی‌متر

bktop