icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خاکستری
نمایشگاه گروهی

28 تير تا 13 مرداد 1402

خاکستری

بیانیه‌ی نمایش:

«از آینه‌ی سیاه سخن می‌گویند. ولی آنجا که منعکس می‌کند، البته تیره می‌سازد، ولی سیاه به نظر نمی‌رسد، و آنچه از میانش دیده می‌شود نه کثیف بلکه عمیق نمایان می‌شود.»

لودویگ ویتگنشتاین، دربارهی رنگها، بند ۴۴///

خاکستری تنها یک رنگ نیست بلکه مفهوم یک وضعیت است، وضعیتی که هر چیزی در آن رنگ می‌بازد و تنها انسان و غیاب انسان از دل آن جلوه‌گر می‌شود. 

خاکستری همان تیرگی و ابهام نیست. انعکاسی است از استیصال و سرخوردگی.

هنرمندان

bktop