icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
یک کلمه. یک کلمه

امیرحسین شهنازی

- نمایشگاه فردی

29 ارديبهشت تا 12 خرداد 1402

یک کلمه. یک کلمه

بیانیه نمایش:

ایده‌ها، نظریات و گفتمان‌های گوناگون از طریق متن/نوشته تعریف، تشریح و مستند می‌شوند.از لحاظ ساختاری، هر متن از جملاتی تشکیل شده‌ است؛ جملاتی که به‌وسیله نقطه از یکدیگر جدا می‌شوند.

نقطه همانطور که بر پایان یک جمله یا متن دلالت می‌کند می‌تواند نشانه‌ای از آغاز جمله یا متنی دیگر - به تبع آن- ایده یا نظریه ای باشد؛ ایده‌ها و نظریاتی جدید که متأثر از ایده‌های پیشین، طی فرایندهایی پیچیدهو درهم‌تنیده شکل می‌گیرند و آنچه را پیش روست می‌سازند.

 

در این نمایشگاه

Amirhossein Shahnazi, Constitution of I.R.Iran revised in 1989 , 2022, 0
1401 | متن قانون اساسی ج. ا سال ۱۳۶۸

امیرحسین شهنازی

76 × 56سانتی‌متر

Amirhossein Shahnazi, Draft of I.R.Iran Constitution, 1979 , 2022, 0
1401 | متن پیش‌نویس قانون اساسی تدوین شده در سال ۱۳۵۷

امیرحسین شهنازی

76 × 56سانتی‌متر

Amirhossein Shahnazi, Text of Iranian Constitution 1906, 2022, 0
1401 | متن قانون اساسی مشروطه ایران

امیرحسین شهنازی

76 × 56سانتی‌متر

Amirhossein Shahnazi, Fusion of Parts of 3 of the Chosen Texts, 2022, 0
1401 | برش لیزری روی چوب در لایه‌های متعدد

امیرحسین شهنازی

15 × 20 × 21سانتی‌متر

Amirhossein Shahnazi, Fusion of “On Word” Essay and Akhundzadeh’s Critic, 2022, 0
1401 | متن درهم رفته رساله یک کلمه و نقد آخوندزاده

امیرحسین شهنازی

76 × 56سانتی‌متر

Amirhossein Shahnazi, Text of Critic by Mirza Fatali Akhundzade on “One Word” Essay, 2022, 0
1401 | متن نقد میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بر رساله یک کلمه

امیرحسین شهنازی

56 × 38سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop