icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
انتزاع ایرانیان
نمایشگاه گروهی

21 ارديبهشت تا 27 ارديبهشت 1402

در این نمایشگاه

Farideh Lashai, Untitled, 2008, 0
1387 | بدون عنوان

فریده لاشایی

200 × 100سانتی‌متر

Farideh Lashai, Untitled, 2001, 0
1380 | بدون عنوان

فریده لاشایی

110 × 110سانتی‌متر

Farideh Lashai, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

فریده لاشایی

103 × 103سانتی‌متر

Farideh Lashai, Untitled, 1960, 0
1401 | بدون عنوان

فریده لاشایی

24.5 × 34.5سانتی‌متر

Farideh Lashai, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

فریده لاشایی

24.5 × 34.5سانتی‌متر

Farideh Lashai, Untitled, 1960, 0
1339 | بدون عنوان

فریده لاشایی

24.5 × 34.5سانتی‌متر

Golnaz Fathi, A New Dream is Born, 2023, 0
1402 | یک رویای جدید زاده شد

گلناز فتحی

160 × 120سانتی‌متر

Golnaz Fathi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

گلناز فتحی

86 × 86سانتی‌متر

Golnaz Fathi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

گلناز فتحی

128 × 146سانتی‌متر

Golnaz Fathi, Embrace the Instinct, 2022, 0
1401 | غریزه را در آغوش بگیرید

گلناز فتحی

130 × 190سانتی‌متر

Golnaz Fathi, Polyptique Blue, 2018, 0
1397 | آبی چندگانه

گلناز فتحی

180 × 225سانتی‌متر

Golnaz Fathi, Polyptique Jaune, 2018, 0
1397 | زرد چندگانه

گلناز فتحی

126 × 223سانتی‌متر

Mohsen Vaziri Moghaddam, Abstract Composition Sand No. 23, 1960, 0
1339 | ترکیب‌بندی آبستره شن ۲۳

محسن وزیری مقدم

100 × 150سانتی‌متر

Mohsen Vaziri Moghaddam, Untitled, 1959, 0
1338 | بدون عنوان

محسن وزیری مقدم

35 × 48.6سانتی‌متر

Mohsen Vaziri Moghaddam, Untitled, 1962, 0
1341 | بدون عنوان

محسن وزیری مقدم

45 × 71سانتی‌متر

Mohsen Vaziri Moghaddam, Untitled, 1962, 0
1341 | بدون عنوان

محسن وزیری مقدم

33.9 × 47.7سانتی‌متر

Mohsen Vaziri Moghaddam, Untitled, 1959, 0
1338 | بدون عنوان

محسن وزیری مقدم

49.3 × 68.4سانتی‌متر

Mohsen Vaziri Moghaddam, Untitled, 1963, 0
1342 | بدون عنوان

محسن وزیری مقدم

100 × 120سانتی‌متر

bktop