icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نقاشی و حکاکی‌های وحید امینی

وجید امینی

- نمایشگاه فردی

24 شهريور تا 30 مهر 1401

نقاشی و حکاکی‌های وحید امینی

بیانیه نمایش: 

این مجموعه حاصل جستجویی در خاطرات فضا و تأملی در فضاهایی واقعی و در عین حال ذهنی است . ذهنی، چرا که تلاش برای بازنمایی مناظر موجود نیستند و در پروسه‌ی انجام آنها از هیچ عکس یا اتود مستقیم از طبیعت استفاده نمی‌کنم و هنگام کار صرفا به خاطراتم از فضاها رجوع می‌کنم؛ و واقعی چون گویی از سال‌های دور همواره در برابر چشمانم بوده‌اند . در سه سال  اخیر همزمان با نقاشی، حکاکی نیز در سه سال  اخیر امکان تجربه‌گری و قابلیت‌های تصویری بسیاری را در اختیارم گذاشته است.

وجید امینی

در این نمایشگاه

Vajid Amini, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

وجید امینی

11 × 11سانتی‌متر

Vajid Amini, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

وجید امینی

11 × 11سانتی‌متر

Vajid Amini, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

وجید امینی

11 × 11سانتی‌متر

Vajid Amini, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

وجید امینی

64 × 100سانتی‌متر

Vajid Amini, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

وجید امینی

80 × 65سانتی‌متر

Vajid Amini, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

وجید امینی

80 × 60سانتی‌متر

Vajid Amini, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

وجید امینی

29.5 × 39سانتی‌متر

Vajid Amini, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

وجید امینی

29.5 × 39سانتی‌متر

Vajid Amini, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

وجید امینی

29.5 × 39سانتی‌متر

bktop