icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نَـ/دیدن

بهروز قدمی

- نمایشگاه فردی

11 شهريور تا 1 مهر 1401

نَـ/دیدن

بیانیه نمایش:

 گالری او نمایش انفرادی بهروز قدمی متولد ۱۳۹۷- سقز، را با عنوان ن/ دیدن از تاريخ ۱۱ شهریورتایکم مهرا-۱۶ اعلام می کند. بهروز قدمی معلم هنراست و شاید بزرگترین رسالت یک معلم گشودن چشمان هنرجویان باشد. چشمانی برای خوب دیدن. قدمی در آثار خود تصویری آشنا و خودمانی از یک زندگی ارائه می دهد. تصاویر اوشامل چیدمان هایی ساختگی نیستند بلکه خود واقعیت در جریان زندگی هستند. به این ترتیب اواز طریق رنگ گذاری جسور وشفاف، اهمیت ویژه به نور و توجه به آبستره اشیا به دنبال چیزی بیش از گزارش ظاهر آنان است. در بخشی از متنی که برای آثارش نوشته، آمده است: "هرگز پی بازنمایی نبوده ام.///

درکاريافتن هویت، حقیقت و اصل، تعریف دیگری از اجسام را می شناسم؛ من به هنگام نقاشی در مواجهه با محیط پیرامونم به دنبال آن هستم که به نادیدنیها خاصیت دیدن وجانی دوباره ببخشم. من این صداقت را دوست دارم. گام زدن در نور فضای زندگي خود، به مثابهی یک انسان و نه نقاب کشیدن روی انسانها." او به نقل از صائب تبریزی اشاره می کند: یک دیدن از برای ندیدن بود ضرور / هرچند روی مردم دنيانديدنی است.

بهروز قدمی کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه هنر است. و تاکنون در یک نمایش برخط با عاملیت ."حرفه هنرمند" حضور داشته و در چند نمایش گروهی و جشنواره تجسمی نیز با ارائه اثرشرکت کرده‌‌است. این اولین تجربه همکاری او باگالرى او است.

در این نمایشگاه

Behrouz Ghadami, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

بهروز قدمی

35 × 25سانتی‌متر

Behrouz Ghadami, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

بهروز قدمی

60 × 40سانتی‌متر

Behrouz Ghadami, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

بهروز قدمی

60 × 40سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop