icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
منشاء همه‌چیز

میرزا حمید

- نمایشگاه فردی

30 تير تا 14 شهريور 1401

منشاء همه‌چیز

بیانیه نمایش: 

گالری د‌ِ نیو از تاریخ ۳۰ تیر تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ نمایشی از نقاشی‌های میرزاحمید، هنرمند گرافیتی ایرانی، را با عنوان «منشاء همه‌چیز» برگزار می‌کند.

هویت واقعی میرزاحمید مانند بسیاری از هنرمندان نقاشی خیابانی مشخص نیست و با وجود این‌که نقاشی‌های او در تهران شناخته‌شده هستند، این اولین نمایش انفرادی او در آمریکا به‌شمار می‌آید.

میرزاحمید نقاشی‌هایش را در خیابان‌های شلوغ تهران خلق می‌کند. او ایده‌هایش را تنها با استفاده از خاک اخرا روی ساختمان‌های قدیمی و تاریخی تا مدرن و سازه‌هایی با معماری‌های خاص به تصویر در می‌‌آورد. کارماده‌ای که رد آن در طول تاریخ قابل‌مشاهده است؛ از دیوارنگاره‌های غارها، که نقطه‌ی آغازین سیر هنر در تاریخ بشر به‌حساب می‌آید، تا سرامیک‌های باستانی و… با این ماده خلق شده‌اند و بهره‌گیری از آن با روند خلاقیت انسان درهم‌تنیده است.

در این نمایشگاه

Mirza Hamid, The Man and The Arrow, 0, 0
مرد و خدنگ

میرزا حمید

94 × 89سانتی‌متر

Mirza Hamid, The Ship, 0, 0
کشتی

میرزا حمید

89 × 198سانتی‌متر

Mirza Hamid, Red Cow, 0, 0
گاو سرخ

میرزا حمید

78.7 × 61سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

40.5 × 30.5سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

30.5 × 40.5سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

40.5 × 30.5سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

61 × 51سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

99.5 × 71سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

40.5 × 30.5سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

40.5 × 30.5سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

51 × 61سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

99 × 72سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

21.5 × 28سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

21.5 × 28سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

15 × 17.7سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

21.5 × 28سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

29 × 20سانتی‌متر

Mirza Hamid, The First Fish, 0, 0
ماهی نخست

میرزا حمید

81 × 81سانتی‌متر

Mirza Hamid, Human, 0, 0
انسان

میرزا حمید

101.5 × 101.5سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

40.5 × 30.5سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

21.5 × 28سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

16.5 × 9سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

15 × 17.78سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

40.5 × 30.5سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

17.7 × 15سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

28 × 21.5سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

17.7 × 15سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

21.5 × 28سانتی‌متر

Mirza Hamid, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

میرزا حمید

30.5 × 40.5سانتی‌متر

bktop