icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اتصال‌های کیهانی
نمایشگاه گروهی

16 تير تا 15 مرداد 1401

اتصال‌های کیهانی

این نمایش از تاریخ 16 تیر تا 15 مرداد 1401 در گالری کالدرون نیویورک پابرجاست. در آثار این نمایش رابطه‌ی میان‌فردی و رابطه‌ی میان بشریت و جهان هستی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هنرمندان

bktop