icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ستون‌های صنعت
شیدا سلیمانی - نمایشگاه فردی

7 خرداد تا 5 شهريور 1401

ستون‌های صنعت

این نمایش از تاریخ 7 خرداد تا 5 شهریور 1401 در کاستِلو سن بازیلیو پابرجاست. پنج عکس طبیعت بی‌جانی که در این نمایش ارائه می‌شود به تأثیرات صنعت بر جمعیت، محیط زیست و اقتصاد می‌پردازد.

bktop