icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آهستگی
کورش ادیم - نمایشگاه فردی

26 فروردين تا 6 ارديبهشت 1401

آهستگی

در اسطوره‌های میان رودان، الههای هست به نام «لیلیت» که در تفاسیر عبری به اولین زن پیش از حوا اطلاق شده، زنی که از آدم سرپیچی نمود و او را رها کرد، زیرا خود را هم سنگ او می پنداشت و این گونه شد که سیمای او در داستان‌ها با نفرین و درد همراه شد و هرگز فرزندی نزائید... این داستان روایت بلایی است که آدمیان بر سر همه عناصر طبیعی که از آنها سر بپیچند می‌آورند، هنگامی که آدم خود را برتر از طبیعت پنداشت با آن سر به عناد گذاشت و مصرفش کرد، از زن ماری آفرید و هشدار او برای آشتی با طبیعت درون را به نیش هبوط تبدیل کرد و از ماحصل آن، جهان به بهشت و جهنم تقسیم شد، بی خبر از اینکه چه بهشت و چه جهنم سرنوشت انسان و طبیعت به هم گره خورده است همانند سرنوشت زن و مرد.
مریم روشن فکر فروردین ۱۴۰۱

نمایشگاه‌گردان: سعید مزینانی

در این نمایشگاه

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

30 × 21سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

35 × 25سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

25 × 25سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

35.5 × 102سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

25 × 25سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

25 × 25سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

25 × 25سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

35 × 25سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

35 × 25سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

35 × 25سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

30 × 21سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

30 × 21سانتی‌متر

Kourosh Adim, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کورش ادیم

30 × 21سانتی‌متر

Kourosh Adim, The Bird Is Mortal, 2019, 0
1398 | پرنده رفتنیست

کورش ادیم

16 × 17.5سانتی‌متر

Kourosh Adim, Lonliness, 2019, 0
1398 | تنهایی

کورش ادیم

20 × 21سانتی‌متر

Kourosh Adim, Point of View No.3, 2019, 0
1398 | دیدگاه ۳

کورش ادیم

20 × 15.5سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop