icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دیاسپورا پاویلیون ۲
محمد بارنگی و اَندرو پیر‌‌هارت

23 بهمن تا 21 اسفند 1400

این نمایش از تاریخ ۲۳ بهمن آغاز شده‌ و تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ در لندن برپاست. موضوع اصلی این نمایش حول محور دیاسپورا می‌گردد. طی این رویداد، مفاهیمی چون فرهنگ‌های پیچیده‌ی مادی، اسطوره‌ها، تاریخ‌های جایگزین و مناظر از نو تصویر شده، بررسی می‌گردند.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Mohammad Barrangi,  The Mythical Creatures of Eden (Fox), 2021, 0
1400 | موجودات افسانه ای عدن (روباه)

محمد بارنگی

Mohammad Barrangi,  The Mythical Creatures of Eden, 2021, 0
1400 | موجودات افسانه ای عدن

محمد بارنگی

نمای چیدمان

bktop